Omställning

Blå gradient, bakgrundsbild

Omställning

Vi erbjuder tjänster i förändringssiutationer för såväl arbetsgivare, idéburen verksamhet som för medarbetare, chefer och ledare:

  • Traditionella omställningstjänster så som coachning, handledning, outplacement, karriärväxling på individ och gruppnivå.
  • Omställningsprogram där det finns en ohälsosituation som kan anpassas efter deltagarens situation.

Vi finns som stöd före, under och efter en förändringssituation eller omställning. Våra utförande konsulter har omfattande och djup kompetens för genomförande och det finns alltid den interna stödfunktionen om det skulle behövas.

God omställning är avgörande för de som behöver hjälp till nytt jobb eller studier. Oavsett om det är på grund av arbetsbrist, arbetsskada eller sjukdom.

Vi erbjuder program och insatser som är anpassade till den situation som deltagaren befinner sig i.  Programmen utgår alltid från deltagaren och hens nuvarande situation, behov och förutsättningar.  Vi bistår deltagaren genom att vi stöttar och coachar enligt allmänt vedertagna metoder och modeller. Deltagaren får möjlighet att ta del av det nätverk av aktörer som är relevanta för den förflyttning som är önskvärd och identifierad för deltagaren.

  • Deltagaren står alltid i fokus för insatsen
  • Deltagaren äger alltid sin egen process
  • Deltagaren får alltid stöd, stöttning och coachning under programmet

Vägvalssamtal

Ett coachande samtal som underlättar för medarbetaren att få hjälp med att komma till insikt. Genom att tydliggöra resurser, förmågor, drivkrafter och utmaningar bereds medarbetaren möjlighet att resonera kring livssituationen i stort. Vägvalssamtal är ett kraftfullt verktyg för att i ett tidigt skede uppnå en ökad förståelse och handlingskraft gällande den egna situationen och dennes bidrag till organisationen.


Rehabomställning

Programmet riktar sig till medarbetare som på grund av sjukdom eller ohälsa behöver stöd i att hitta en ny försörjning hos annan arbetsgivare.

Programmet utgår från deltagarens nuvarande situation och förutsättningar och inleds med en fördjupad kartläggning av den nuvarande situationen. En handlingsplan för framtiden skapas tillsammans med deltagaren därefter coachar och rustar vi deltagaren framåt, genom att bidra till deltagarens planering och förverkligande av möjlig samt rimlig sysselsättning. Genom stödet är deltagaren stärkt och förberedd i sin nya situation.


Omställning på uppdrag av marknadens omställningsfonder

AHG Omställning AB är en etablerad aktör på omställningsmarknaden sedan 2004 genom vårt moderföretag Arbetshälsa i Sverige AB.

AHG Omställning samarbetar med de flesta omställningsfonder som finns på marknaden idag.
CIKO, Omställningsfonden, TRR, TRS, TSn och TSL via samarbetspartner.

I uppdraget stödjer våra coacher deltagaren med arbetsmarknadskunskap, kompetensinventering, att hitta en ny sysselsättning, ansökningshandlingar, intervjuträning, starta eget, studie-och yrkesvägledning samt validering vid behov.

Slide
Kontakt

Står ni inför förändring?

Vi är din nära partner vid omställning och förändring.

Rusta & Matcha - kontakt